top of page

Siyasi Kargaşa

Suriyelinin Çıkışı ve Kaos Devletini Kurması

Suriyelinin Ortaya Çıkışı

SU. Şam’ın ortasından, adına Süfyani denilen ve kendisine tabi olanların çoğunun Kelb kabilesinden olacağı birisi çıkar.

İnsanları öldürür, hatta kadınların karınlarını deşip çocuklarını katleder.

Sonra onunla savaşmak için bir ordu toplanır ve onu öldürür.

Hakim

 

SU. ...Süfyani kuru bir vadiden çıkar. Kelp kabilesinden abus çehreli, sert kalpli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O; medrese ve mescidleri yıkar, rüku ve secdeye giden herkesi cezalandırır. Zulüm, fesad ve fısk çıkarır. Alim ve zahidleri katleder, pek çok şehri de işgal eder. Kan akıtmayı helal kılarak, Ali Muhammed’e düşman kesilir. Temiz insanlara ihaneti tecviz eder.

 

SU. Süfyani’ye rüyasında “Kalk ve ortaya çık” denir. Kalkar fakat kimseyi bulamaz. İkinci bir rüya ile aynı şeyi görür fakat yine kimseyi bulamaz. Üçünçü rüyada ise “Kalk, çık ve kapının önüne bak” denir. Kalkıp kapıyı açtığında ellerinde bayraklarla yedi ya da dokuz kişi görür. Bunlar Süfyani’ye “Biz senin ashabınız” derler. Süfyani onlarla beraber çıkar ve vadinin muhtelif yerlerinde bir çok insan da kendisine tabi olur.

Allah kendisine karşı Şam sahibini çıkarır, ona karşı savaşır, ama sancağına baktığı zaman Süfyani onu hezimete uğratır.

GH Emire’l Mümin’in Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

O (Süfyani), “Yabis Vadisinde” yani susuz ve otun bitmediği kuru bir yerde ortaya çıkacak ve

Dimeşk (Şam) hakimi onun ortaya çıkmasıyla oradan kaçacak.

Arap kabileleri onun etrafında toplanacak ve fitne, fesat ve sapkınlardan olan (Rabii), (Cerhumi) ve (Asheb) ve onlardan başkaları da ortaya çıkarlar. Sufyani onunla savaşan herkese galip gelerek yenecek.

Suriyelinin Şam'ı Ele Geçirmesi

SU. ...Sonra Resullallah (sav) şöyle buyurdu:

Habeşliler Araplarla savaşmak isterler, ancak onlar korkup Ürdün toprağına sığınırlar.

Bu arada Süfyani, 360 süvari ile Şam’a varır ve bir ay içinde 30.000 kişi onlara iltihak eder...

SU. ...

Allah kendisine karşı Şam sahibini çıkarır, ona karşı savaşır, ama sancağına baktığı zaman Süfyani onu hezimete uğratır.

GH Emire’l Mümin’in Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

O (Süfyani), “Yabis Vadisinde” yani susuz ve otun bitmediği kuru bir yerde ortaya çıkacak ve

Dimeşk (Şam) hakimi onun ortaya çıkmasıyla oradan kaçacak.

SU. Naim b. Hammad, Kaab’dan tahric etti, O şöyle dedi:

...

Caferiler ve Abbasiler düştüğünde,

“Ciğer yiyen oğulları” (Süfyani) Şam minberine oturduğunda,

...

işte bu Mehdi’nin çıkış alametidir.

Kuzey Afrikalıların Mısır'dan Suriye Üzerine Yürümeleri

SU. Naim b. Hammad, Kaab’dan tahric etti. O şöyle dedi:

Bir adam Şam’a bir adam da Mısır’a malik olduklarında,

Şamlı ile Mısırlı savaşıp, Şam Ehli, Mısır kabilelerini esir ettiğinde

...

GH Batılılar Mısır’a galip geldiğinde, o gün Şamlılar için yerin altı üstünden daha hayırlıdır.

Berberilerin vurdukları kılıçlardan ve Batılıların adamı Kinde’den olan topal adamdan ötürü, Filistin ile Ürdün’ün orduları ve Hımıs/Humus’ün vay haline.”

Kütüb-i Sitte, İkdiddurer’de zikredilen diğer alametler kısmından

SU. Naim b. Hammad, Kaab’dan tahric etti, O şöyle dedi:

...

“Ciğer yiyen oğullarının” (Süfyani'nin) Şam minberine oturduğunda

Berberi kavmi de Şam’a geldiği zaman,

işte bu Mehdi’nin çıkış alametidir.

 

El Fiten ve'l Melahim.Zührî‟den şöyle rivayet edilmiştir:

"Siyah sancaklılar kendi aralarında ihtilafa düştükleri zaman sarı sancaklılar onların üzerine gelir ve Mısır‟ın köprüsünde toplanırlar. Doğu ehli ve Batı ehli arasında 7 (gün veya hafta veya ay veya yıl) harb olur."

Naim bin Hammad rivayet etti

ME. İmam Rıza şöyle buyurmuştur:

Kays bayrakları, hareket edince ve Mısır'da dalgalanmaya başlayınca... 

Müminlerin Emiri Ali iki bayrağı açıkladıktan sonra şöyle buyurmuştur:

Şam'a girmek için batı tarafından ortaya çıkan alaca atlıları (bineklileri) ve sarı bayraklıları bekleyiniz.

 

ME. Melahim ve Fiten kitabında şöyle nakledilmiştir:

Sarı bayraklılar, Mısır'a girip oraya üstün geldikleri ve kürsüsüne oturdukları zaman Şam halkı kendileri için, yeraltında odalar (sığınaklar) kazmak zorunda kalacaklar. Çünkü o, büyük bir beladır.

ME. İmam Bakır şöyle buyurmuştur:

Kays'ın helak olması, Kırkisa'da olacaktır. Nitekim bu olay, davetçisi kalmayacak bir şekilde gerçekleşecektir.

Suriyelinin Suriye'deki Rakiplerini de Yenmesi ve Tek Güç Haline Gelmesi

GH Cabir bin Yezidi Cufi şöyle der: İmam Ebu Cafer Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu:

…Ey Cabir! O yıl dünyanın batısının her yerinde ihtilaflar çıkacak.

Viran olacak ilk toprak, Şam topraklarıdır.

Sonunda tüm ihtilaflar üç bayrağın altında toplanacak: Esheb’in (Asheb’in) bayrağı, Ebka’ın bayrağı ve Süfyani’nin bayrağı.

Süfyani ile Ebka’ birbirleriyle savaşacaklar ve Süfyani, Ebka’ ile ona uyanları öldürecek.

Sonra da Esheb’i (Asheb’i) öldürecek.

GH İmam Bakır şöyle buyuruyor:

“O yılda Ortadoğu’da (Şam bölgesi) birçok ihtilaflar ortaya çıkacak; ilk defa Şam bölgesi viran olacak. Üç güç taraftarları; Esheb taraftarları, Abga ordusu ve Süfyani ordusu birbirlerinin karşısında yer alacaklar.”

“O kafir Esheb ayaklanacak başkent ve çevresinde barınamayacak ve çok geçmeden öldürülecek ve Türkler oraya hakim olacaklar”.

“Türkler tarafından bir grup ayaklanacaklar ve ardından Rumların fitnesi başlayacak.”

ME Sedir, İmam Sadık’a şöyle sordu:

  • Süfyani’den önce bir şey olacak mı?

  • Şöyle buyurdu: Evet

Sonra eliyle Şam tarafını işaret ederek şöyle buyurdu:

  • Hasani, Emevi ve Kaysi[1]  olmak üzere üç tane bayrak olacaktır. Sonra Süfyani, onların üzerine ortaya çıkacaktır. Sonra kesinlikle benzerini dahi görmediğin bir şekilde, onları ekin biçer gibi biçecektir.

Suriyelinin Ürdün-Filistin Bölgesini Hakimiyeti Altına Alması

SU. Büyük şehirler, dün sanki yokmuş gibi helak olur. Süfyani ile ordusu kalabalık beş kabileyi istila eder.

GH Ebu Cafer'den şöyle rivayet olunmuştur:

Süfyani beş yeri ele geçirdiği zaman dokuz ay oraları yönetecek, sonra Mehdi zuhur edecektir.

ME. Üç ayını Şam, Hams, Filistin, Ürdün ve Kannesrin olmak üzere beş vilayeti hâkimiyeti altına alıncaya kadar geçirecektir...

Dipnotlar

[1] Batılı demektir

[2] Beyaz ve kırmızı yüzlü olan kişiye denir.

[3] Alacalı ya da beyaz veya solgun yüzlü kişiye denir.

bottom of page