top of page

Zafer Günleri

Birleşik Arap-İslam Devletinin Kurulması ve İslam Ülkeleri İşbirliği

SU. Mehdi’ye Bedir ehli sayısınca kişi, Rükun ve Makam arasında biat eder. Irak halkının ileri gelenleri ve Şam ebdalları Ona gelirler. O zaman Şam’dan bir ordu Ona karşı savaşmak için gelir. Ancak Beyda’ya girdiğinde yere batırılır. 

Tabarani, Hakim

 

El Fiten ve'l Melahim. Ümmü Seleme, Rasulallah‟ın şöyle buyurduğunu bildirir:

“Bir halife öldüğünde kargaşa çıkacak.

Medinelilerden birisi (Mehdi), Medine‟den çıkıp Mekke‟ye kaçacak. (Ama) Mekkelilerden bazı insanlar, O‟nu (bulunduğu yerden) çıkarıp, istemediği halde (Mekke‟de) Rükun ile Makam-ı İbrahim arasında Ona biat edecekler.

Şamlılardan O‟nun üzerine bir ordu gönderilecek ama o ordu Mekke ile Medine arasındaki Beyda denilen yerde yere batacak.

İnsanlar bunu görünce, Şam‟ın ebdali (salihleri) ve Iraklıların asaibi (cemaatleri) O‟na gelip, biat edecek.

Sonra Kureyş‟ten, dayıları Kelb (kabilesinden) olan bir adam (Süfyani) çıkıp, o biat edenler üzerine bir ordu gönderecek. Fakat biat edenler, Ben-i Kelb‟linin (Süfyani‟nin) gönderdiği orduya galip gelecekler. Bu ordu Kelb‟in gönderdiği ordudur. Kelb‟in ganimetinde hazır bulunmayana yazık!

Halife olan zat (Mehdi) malı taksim edecek. İnsanlardan bir kısmı, Peygamberlerinin Sünneti ile amel edecek, İslamiyet yeryüzüne tamamen yerleşecek.

7 sene kalıp, sonra vefat edecek ve Müslümanlar onun (cenaze) namazını kılacak.”

Hasendir.

Ebu Ya‟la, Ahmed, Ebu Davud, İbn Hibban, Taberani ve Hakim rivayet etmişlerdir.

 

Siyah Bayraklıların Mehdi'ye Katılmaları

SU. Horasan’dan çıkan siyah bayraklılar Kufe’ye iner ve Mehdi Mekke’de ortaya çıktıktan sonra, Ona biat için elçi gönderirler.

Ahmed ibni Hanbel, Tirmizi

 

SU. ... Sonra Mehdi’nin çıkışı ve insanların Rükun ve Makam arasında Ona biatları anılır.

Hz.Mehdi hazırladığı askeriyle yavaşça ve sekinetle Kura vadisine kadar yürür.

Burada kendisine, 12.000 kişilik ordusuyla, amca oğlu bir Hasani (Hz.Hasan’ın soyundan birisi) yetişir ve şöyle der: “Ey amcağolu! Bu ordunun başına ben daha layığım! Çünkü, Hasan’ın (r.a.) oğlu benim ve Mehdi benim!”

Gerçek Mehdi de:”Hayır, gerçek Mehdi benim” der.

Bunun üzerine Hasani: “O halde sendeki alametler nedir? Varsa biat ederim.” Cevabını verir.

Bunun üzerine Mehdi (a.s), bir kuşa işaret eder, kuş eline düşer. Bir yere kuru bir dalı diker, dal yapraklanıp yeşillenir.

Bunu üzerine Hasani Ona der ki:”Ey amcaoğlu! Bu emirlik senindir!”

SU. Horasan’dan siyah bayraklılar çıkar ve İlya’ya (Kudüs) bayraklarını dikinceye kadar, onları kimse durduramaz.

Ahmed, Tirmizi

SU. Naim b Hammad, Muhammed b. Hanefi’den tahric etti, O şöyle dedi:

Beni Abbas’a ait siyah bayraklı bir başka ordu çıkar.

...

Süfyani’nin ordusunu yenerek Beytül Makdis’e iner. Mehdi’nin saltanatını hazırlarlar...  

Afganistan'dan Yardım

SU. Talikan’a (Afganistan) yazık oldu. Şüphesiz orada Allah’ın (c.c), altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah’ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi’sinin yardımcılarıdır.

 

ME. İmam Sadık şöyle buyurmuştur:

Kaim'in, Talegan tarafında altın ve gümüş cinsinden olmayan bir hazinesi olacaktır.

 

ME. Müminlerin Emiri Ali şöyle buyurmuştur:

Ne mutlu Talegan'a! Yüce Allah'ın orada altın ve gümüş cinsinden olmayan hazineleri vardır. Onlar imanlı erkeklerdir. Allah'ı hakkıyla tanımışlardır. Onlar, ahir zamanda Mehdi'nin yardımcıları olacaklardır.

ME. Mufazzal'ın rivayet ettiği bir hadiste, İmam Sadık şöyle buyurmuştur:

Sonra Hasani ortaya çıkacaktır. O güzel yüzlü delikanlı, Deylem tarafına feryat ederek (onları davet ederek) fasih bir sesle şöyle diyecek: "Ey Ahmet'in soyu! Anıt tarafından seslenen üzgün kişiye (Mekke'den çağrı yapan Mehdi'ye) icabet edin." Sonra ona Talegan hazineleri icabet edecektir. Onlar; gümüş ve altın cinsinden olmayan hazinelerdir. Onlar; Kufe'ye girmek için alacalı bineklere binen, savaş malzemelerini ellerine alan ve zalimleri öldüren demir külçeleri gibi olan erkeklerdir. O zaman, yeryüzünün çoğu saflaşacak. Sonra Kufe'yi kendileri için karargâh yapacaklar. Sonra Mehdi'nin ve dostlarının haberi, ona ulaşacak.

ME. İmam Bakır, Ebi Halit Kabuli'ye şöyle buyurmuştur:

Doğu tarafından bir kavmin ortaya çıktıklarını ve haklarını istediklerini görür gibiyim. Hakları onlara verilmeyecek. Yine haklarını isteyecekler. Onlara verilmeyecek. Sonra böyle olduğunu gördükleri için kılıçlarını omuzlarına koyacaklar. İşte o zaman, istedikleri şey onlara verilecek. Ancak onlar kabul etmeyecekler. Nihayet kıyam edecekler. Devleti, sahibinizden başkasına vermeyecekler. Onların öldürülenleri şehittirler. Biliniz ki, eğer ben o zamanı görseydim bu işin sahibi için kendimi korurdum.

 

Süfyani'nin Öldürülmesi

SU. ...Şam, Mısır ve doğunun bir çok yerinden ebdallar ve ileri gelen insanlar Ona gelir ve Rükun ile Makam arasında Ona biat ederler. Sonra Hz.Mehdi, önünde Cebrail, arkasında Mikail ile Şam’a doğru yola çıkar...

 

Süfyani, dalları Hire ve Teberiye’ye doğru uzanan bir ağacın altında öldürülür. Kelp kabilesi de yok edilir. Orada imkansızlık nedeni ile de olsa bulunamayan hüsrana uğramıştır.“

 

Onlar tevhid ehli olduğu halde, onlarla savaşmak nasıl doğru olabilir?” şeklindeki sualini de Resulullah (sav) şöyle cevaplandırdı: Onlar mürteddirler! Zira şarabı helal sayarlar ve namazı da kılmazlar.”

Dami Huzeyfe’den tahric etti

 

SU. Süfyani ve Kelp kabilesi ile Hz.Mehdi Beytül Makdis’te (Kudüs) savaşır ve Süfyani esir olarak getirilir. Mehdi’nin emiri ile Rahmet kapısında öldürülür...

Naim bin Hammad

KA AÇIKLAMA

… siyah sancaklı insanlar Mehdî'ye biat ettikleri hususunda haber yollayacaklardır. Mehdî Hicazdan Süfyanî de Kûfe'den yola çıkacaktır. Şamlılar Mehdî ye biat ettiklerini söyleyip ona iltihak edeceklerdir. Onunla beraber Şam'a geleceklerdir.

 

Mehdî bu ikinci ordu ile de, Beri'deki askerler sayısınca bir ordu ile çarpışacaktır. Süfyanî'nin askerleri hezimete uğrayacak, onlardan çok az sayıda kimseler kalacaktır. Onlarda Süfyanî'ye olan bitenleri haber vereceklerdir.

 

Mehdî Şam'la Hicaz hududuna gelince, orada duracak, kendisine ne duruyorsun, yürü! denilince şu cevabı vererek: «Önce amcazademe (saharî’ye) yazayım; eğer bana boyun eğmezse, üzerine yürürüm!»

 

Mehdî'nin mektubu ona ulaşınca, yanındaki arkadaşları şöyle dediler:işte Mehdî zahir olmuştur; ya ona uyacaksın yahut da seni öldüreceğiz!» Bunun üzerine ona biat edecek, Beyt'i makdise gelecek. Mehdî işi çok sıkı tutacak, Müslümanları cihade davet edecek. Sonra Kel'p (kabilesinde) «Kenâne adında» bir adam çıkıp Saharîye gelecek şöyle diyecek: «Biz sana biat ettik yardımda bulunduk tam fırsat eline gelince, bu adama biat ettin; yazıklar olsun sana! Allah sana bir gömlek giydirdi sen ise çıkardın onu!» «Yâni verdiğim sözü bozayım mı, dersiniz!» «Evet!» bunun üzerine tekrar savaş kızışacak...

 

Diğer bir rivayette şöyle varit olmuştur: «O, aradan üç yıl geçtikten sonra, ahdini bozacak ve andlaşmayı kaldıracak. Bunun üzerine Mehdî, zamanının en büyük ordusunu teçhiz ederek onun üzerine yürüyecek; iki ordu bir biriyle karşılaşacak ve Süfyanî'nin ordusu mağlûb olacak, Süfyanî yakalaanıp Mehdî'nin huzuruna çıkarılacak, Süfyanî de vadînin tam ortasında bulunan bir kilisenin yanında koyun boğazlanır gibi kesilecek. Bütün ganimetleri Mehdî'nin askerlerine ve tarafdarlarına kalacak.

 

Resûlüllâh sallellâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:

«O gün Kelp'in ganimetin'den mahrum olan kimse gerçekten haline acınacak kimsedir.»

«Onlar, Müslüman oldukları halde, malları ve çocukları nasıl olur da ganimet malı olur?» diye sordular.

Şu cevabı verdiler:«Şarabı zinayı helal saydıkları için tekfir edilirler.»

 

Birleşik Arap-İslam Devleti 

SU. ...Şam Ebdalları ve doğunun ileri gelenleri Ona katılırlar ki onların kalbleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan, gece de abidlerdir.

İbni Cerir

SU. Katade’nin söylediği gibi Mehdi, insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları ve Ona biat edenler, Kufe , Yemen ve Şam Ebdalları olacaktır....

Naim bin Hammad

SU. Süfyani’nin Mehdi üzerine gönderdiği ordu Beyda’da batınca, bu haberi duyan Şam ehli, Mehdi’nin çıktığını ve Ona biat edilmesi gerektiğini söyleyerek, kendi halifelerini ölümle tehdit ederler. Bunun üzerine halife, hazinelerini de yanına alarak, Mehdi’ye biat için Beytül Makdis’e (Kudüs) gelir. Arap ve Acem savaşçılar, Rum ehli ve onların dışındaki pek çok insan da biat için Mehdi’ye gelirler. Hatta Hz.Mehdi, Konstantiniyye ve diğer şehirlerde mescidler inşa eder. 


 

 

bottom of page