top of page

Zafer Günleri

Batı ile Barış Dönemi

Arap-İslam Devleti ile Batı Arasında Barış

Nablusi. Müstevrid el-Kureyşî, Amr b. As(ra)’ın yanında şöyle dedi:

“Ben Rasulullah(sav)’i şöyle derken işittim:

“Kıyamet, Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar.”

Amr o’na: “Ne söylemekte olduğuna iyi bak” dedi.

Müstevrid:

“Ben Rasulullah(sav)’dan işittiğim şeyi söylüyorum”dedi. 

Müslim, Fiten (18/22-Nevevî Şerhi)

 

RE 299/8. Yakında, sizinle Rumlar arasında dört sulh anlaşması olur. Dördüncü Âl-i Harun'dan biri ile gerçeklenir. Ve bu yedi sene devam eder.

Denildi ki:

-Yâ Rasûlallah, o gün insanların imamı kimdir?

Buyurdu ki:

-İmam, benim evladımdan kırk yaşında, yüzü parlar bir yıldız gibi olan, sağ yanağında siyah bir beni bulunan ve üzerinde iki kutvânî aba olan, bir kimsedir. Tavrı Benî İsrail ulemasına benzer. Yirmi sene hüküm sürer. Arzdaki hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fetheder."

Hz. Ebû Umame RA

SU. Ebu Naim, Ebu Umame’den tahric etti, Resulllah (sav) buyurdu:

Sizinle insanlar (Bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi yıl devam eder.

Bir adam, “Ya Resullullah (sav) O gün insanların imamı kimdir?” dedi.

Buyurdu ki: Evladımdan kırk yaşında Mehdi’dir...

Batının Desteği ile Rusya(?) ile Savaş

RE.298/1. Yakında siz Rumlarla emin bir sulh yapacaksınız.

Sonra siz gaza edeceksiniz. Onlar da gerinizde sizin gaza ettiğinize düşman olacaklar.

O harpten muzaffer çıkacak ve ganimet alacaksınız.

Sonra yeşil bir ovaya konacaksınız... 

Hz. Zu Mihmer RA

GT. Rumla emniyetli bir barış akd edeceksiniz. Ve siz, onlar arkanızda düşman olarak kaldığı halde savaşacak, muzaffer olacak, ganimet alıp kurtulacaksınız.

Sonra tepeleri ve bol bitkisi olan, geniş bir yere döneceksiniz.

...

Ebu Davud, Hakim

RE.298/1. Yakında siz Rumlarla emin bir sulh yapacaksınız. Sonra siz gaza edeceksiniz. Onlar da gerinizde sizin gaza ettiğinize düşman olacaklar. O harpten muzaffer çıkacak ve ganimet alacaksınız. Sonra yeşil bir ovaya konacaksınız.

Hz. Zu Mihmer RA

Batı ile Anlaşmanın Bozulması

RE.74/3. Kıyametin önü sıra altı şeyi say: ...Benî Esfer'in sizinle olan sulhunun bozulması ve 12.000 kişilik 80 sancakla size hücum etmesi.

Hz. Avf ibn-i Mâlik RA

 

RE.296/7. ...Rumun gadri. Şöyle ki, her biri onikibin kişilik seksen sancakla Müslümanların üzerine yürümeleri.

Hz. Muaz RA 

 

RE.296/8. Ey ümmet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz: ...Benî esferle aranızdaki sulh. Öyle ki, kadının hamileliği gibi dokuz ay toplanırlar, sonra size gadirlik yaparlar...

Hz. İbn-i Amr RA

 

RE.258/3. Sizinle Benî Esfer arasında sulh olur. Sonra onlar muahedeyi bozarlar ve onikibin kişilik seksen fırkalık bir kuvvetle üzerinize yürürler.

Hz. Avf ibn-i Mâlik RA

 

GT. Rumla emniyetli bir barış akd edeceksiniz. Ve siz, onlar arkanızda düşman olarak kaldığı halde savaşacak, muzaffer olacak, ganimet alıp kurtulacaksınız.

Sonra tepeleri ve bol bitkisi olan, geniş bir yere döneceksiniz.

Burada Hristiyanlardan bir adam, haçı kaldırıp, “haç galip geldi” diyecek. Müslümanlardan bir adam da öfkelenip haçı kıracak. İşte bu sırada Rum, anlaşmayı bozacak ve büyük savaş için toplanacaktır.

Müslümanlar da silahlarına sarılıp savaşa gideceklerdir. Ve neticede Allah (c.c), bu topluluğa şehid olma nimetini lütfedecektir.

Ebu Davud, Hakim

RE.298/1. Yakında siz Rumlarla emin bir sulh yapacaksınız. Sonra siz gaza edeceksiniz. Onlar da gerinizde sizin gaza ettiğinize düşman olacaklar. O harpten muzaffer çıkacak ve ganimet alacaksınız. Sonra yeşil bir ovaya konacaksınız. Orada bir Rum neferi salibini kaldıracak ve diyecek ki: "Haç galip geldi." Ona Müslümanlardan biri karşı koyup, kendisini öldürecek. Bunun üzerine Rumlar muahedeyi bozacak ve gadredecek.

Büyük muharebeler olacak.

Sizin için toplanacaklar ve seksen sancak halinde üstünüze gelecekler.

Her bir sancak altında onbin (on iki bin) kişi olarak.

Hz. Zu Mihmer RA


KA Hammâd b. Nuaym'in ibni Mes'ut (R.A.) dan nakl ettiği rivayet şöyledir:

Müslümanlarla Rumlar arasında sulh antlaşması olacak.

Sonra onlar, Müslümanların düşmanlarıyla savaşacaklar, mağlûp edip ellerinden mallarını aldıkları zaman o malları Müslümanlarla aralarında paylaşacaklar. Aradan bir müddet geçtikten sonra Müslümanlarla birlik olup Faris'i (?) ele geçirecekler, bir çok ganimetlerle birlikte insanlardan esirler alacaklar ve Müslümanlara:

«Biz size verdiğimiz gibi şimdi siz de bize ganimetlerden bir şeyler verin!»

diyecekler; Müslümanlar ellerindekileri onlarla paylaşacaklar. Sonra Rumlar, 

«kendi çocuklarınızdan da veriniz bizlere!»

deyince Müslümanlar buna razı olmayacaklar.  

 

Bunun üzerine Kostantiniye (İstanbul) sahibine gelip

«Araplar bize ihanet ettiler, biz sayıca ve kuvvetçe onlardan fazlayız, müsaade et de savaşalım!»

diyecek,

“kralları, siz ne kadar çok olursanız olun, Arapları yenemezsiniz!”

diyecek.

 

Sonra Roma’yı elde tutan krala baş vuracaklar. O, bunların teklifini kabul edip, seksen sancakla her -sancağın altında on ikibin kişi bulunacak...

Nablusi. Ebu Hureyre(ra)’den gelen hadiste Rasulullah(sav) şöyle buyurmuştur:

“Rumlar, A’mâk ya da Dâbık gölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz.

O vakit gelince Medine’den yeryüzü halkının en hayırlılarından olan bir ordu Rumlara karşı çıkar.

Müslüman ordusu Rumlara karşı savaş şeklinde saf oldukları zaman Rumlar Müslümanlara:

“Bizimle, bizden esir olanlar arasını boşaltın da biz onlarla savaş edelim”

derler. Bu teklif karşısında müslümanlar:

“Hayır Vallahi biz, sizlerle o kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz”

derler ve Rumlarla savaşırlar.

Müslim, Fiten (18/21,22- Nevevî Şerhi)

 

Nablusi. ...Rumlar Müslümanlara: “Bizimle, bizden esir olanlar arasını boşaltın da biz onlarla savaş edelim” demekte, bu teklif karşısında Müslümanlar: “Hayır. Vallahi biz, sizlerle o kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz” demektedirler. Burada Rumlar, Müslümanlardan kendilerinden esir alınanları öldürmek istemektedirler. Çünkü onlar Müslüman olmuşlardır. Müslümanlar ise bunu kabul etmekle birlikte onlardan Müslüman olanların artık kendi kardeşleri olduklarını ve hiç birini onlara veremeyeceklerini bildirmektedirler. Böylece müslüman orduların çoğu da Arap değil, kafirlerden esir alınanlar olacak. (Kıyamet Alâmetleri-A. Nablusi)

bottom of page