top of page

Kötülüğün Hakimiyeti

Deccal’in Gerçekleştireceği Olağanüstü Olaylar

ÖÖT. ...“Onun yeryüzündeki hızı ne kadardır?” diye sorduk.

Şöyle cevap verdi: “Rüzgarın önüne kattığı yağmur gibidir.

Halkın yanına gelir. Onları kendisine iman etmeye çağırır. Onlar da çağrısına uyup iman ederler.

Göğe emir verir; gök yağmur yağdırır. Yere emir verir, yer bitki bitirir. Akşam olunca halkın sürüleri hörgüçleri büyümüş, memeleri süt dolmuş, böğürleri dolmuş olarak dönüp gelir. Onları kendisine iman etmeye çağırır. Sözünü reddederler. Yanlarından ayrılıp gider. Sabah olunca yoksullaşırlar; ellerinde hiçbir malları kalmaz.

 

Deccal bir harabeye uğrar. Harabeye “hazinelerini çıkar” der. Arıların kraliçe arının peşinden kovandan ard arda çıkışları gibi, harabeden peş peşe hazineler çıkar.

 

Sonra Deccal, gençlik dolu bir adamı yanına çağırır. Onu bir darbeyle ikiye böler ve parçaları bir ok atımı mesafe kadar birbirinden uzağa düşer. Sonra onu çağırır. Ölen o insan, yüzü aydınlanıp gülerek yanına gelir....

Müslim, İbni Mace, Tirmizi, Ahemd bin Hanbel

 

ÖÖT. ...Onun fitnelerinden biri, beraberinde bir Cennet ve bir de Cehennem bulunmasıdır. Onun cehennemi Cennet’tir. Cenneti de Cehennemdir. Onun ateşiyle imtihan edilen kimse, Allah’tan (c.c) yardım dileyip Kehf suresinin baş kısmını okusun. O zaman tıpkı İbrahim peygambere olduğu gibi, ateş onun için serin ve selamet olur.

 

Onun fitnelerinden birisi de bir bedeviye şöyle demesidir: “Ölmüş olan anne ve babanı diriltsem, benim, senin Rabbin olduğuma şehadet eder misin?” Bedevi de “evet” der. Bundan sonra onun iki şeytanı, o bedevinin annesi ve babası kılığına girerek bedevinin karşısına çıkarlar. Ona, “Ey oğulcuğum! Buna tabi ol, çünkü bu senin Rabbindir” derler.

 

Onun fitnelerinden birisi de, bir adama saldırıp öldürmesi, testereyle ikiye biçip her bir parçasını bir tarafa atması, sonra da yanındakilere şöyle demesidir: “Şu kuluma bakın hele! Ben bunu şimdi dirilteceğim ama sonra kendisi, benden başka Rabbi olduğunu iddia edecek.” Gerçekten de Deccal’in öldürdüğü o adamı Allah(c.c) diriltir. Melun ona, “Rabbin kimdir” diye sorar, adam da şöyle cevap verir: “Rabbim Allah’tır. Sen de Allah’ın düşmanı Deccal’sin! Allah’a yemin ederim ki, daha önceleri seni, bugünkü kadar iyi görüp tanımış değildim.”

 

Ravi ebu Said’in ifadesine göre, Rasulullah (sav) sözün burasında şöyle demiştir: “ O adam Cennette ümmetimin en yüksek derecelisidir.

 

Deccal’in fitnelerinden biri de göğe emir verip yağmur yağdırması; yere emir verip bitki bitirmesidir.

Onun fitnelerinden birisi de, bir kabileye uğraması, kabiledekilerin onu yalanlaması, bu nedenle onların meralarda otlayan hayvanlarının tamamının ölmesidir. Sonra bir başka kabileye uğraması, kabiledekilerin onu tasdik etmesi, bunun üzerine onun göğe emir verip yağmur yağdırması, yere emir verip bitki bitirmesidir. Nihayet aynı günde, davar sürüleri eskisinden daha semiz, daha iri, böğürleri daha da dolgun, memeleri daha dolgun olarak akşamleyin eve dönerler....

İbni Mace

 

ÖÖT. Deccal gelecektir. Ama onun Medine girişlerine girmesi yasaklanmıştır. Sadece Medine yakınlarındaki bazı çorak arazilere kadar gelir. O zaman karşısına insanların en hayırlısı çıkar.

Ona, “Şehadet ederim ki, sen bize Rasulullah’ın (sav) anlatmış olduğu Deccal’sin” der.

O zaman Deccal, “şunu öldürüp sonra da diriltsem, artık bu işte şüphe eder misiniz?” diye (yanındakilerine) sorar.

“Hayır” demeleri üzerine o adamı öldürür, sonra diriltir.

Diriltirken o adam şöyle der: “Allah’a (c.c) yemin ederim ki, daha önce hiçbir zaman, şimdiki kadar seni iyi görüp tanımış değildim.”

Böyle demesi üzerine Deccal onu (tekrar) öldürmek ister ama güç yetiremez.

 

Ebu İshak dedi ki: “O adamın Hızır(as) olduğu söylenir.”

Müslim

Başka bir rivayette de şöyle geçmektedir:

...Deccal onu boğazlamak için yakalar. Boynundan kürek kemiğine kadar bakır bir çubuk saplar, yine de ona güç yetiremez.

Ateşe atmak için ellerini ve ayaklarını tutar. İnsanlar onu ateşe attığını sanırlar. Ama aslında onu cennete atar.

Rasulullah (sav) bu mümin adam hakkında şöyle buyurmuştur: “İşte bu, alemlerin Rabbi katında en büyük şehadet mertebesine yükselen kişidir.”

Müslim 

bottom of page