top of page
bagdat.jpg

Siyasi Kargaşa

İslam Dünyasında Şii-Sünni Savaşı

Suriyelinin Kûfe ve Bağdad Savaşları

SU. ...Sonra Resullallah (sav) şöyle buyurdu:

...

Süfyani, ordusunu Irak’a gönderir ve Zevra’da [4] 100.000 kişiyi öldürür.

Nihayet Kufe’ye varır ve onları esir ederek bir ordu daha hazırlar ve Medine’ye gönderir.

Ancak bu arada, doğuda, başlarında Şuayb bin Salih Temimi’nin bulunduğu bir ordu toplanır ve düşmanlarını yok ederek Kufeli esirleri kurtarır.

 

İM Fırat ile Dicle arasında Zevra denen bir şehir olacak. Orada büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek, erkekler ise, koyun kesilir gibi boğazlanacak."

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 s. 38 El Muttaki)

 

İM Resulullah (sav)'in bildirdiğine göre, Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın.

(Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

 

SU. Süfyani Kufe’ye girer ve üç günlük bir işgalden sonra, 60.000 kişiyi öldürür. Burada 18 gece kalır. Kufe’nin mallarının hepsini paylaştırır. Ancak Süfyani’nin Kufe’ye girişi Türkler ve Rumlarla Karkısa’da çarpışmasından sonradır...

 

SU. Ebu Cafer rivayet etti. Dedi ki:

Süfyani, Kufe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa gönderir, Horasan toprağındaki Maveraün nehir’den başında Emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyani’nin ordusuna katılır. Onlar için Tunus’ta bir vak’a da Şırnakta görüldükten sonra...

 

ME İmam Bakır şöyle buyurmuştur:

Horasani ve Süfyani onların döneminde ortaya çıkacaktır. Bunlar doğudan ve o batından gelecekler. Bu oradan ve o şuradan, iki at gibi Kufe’ye ulaşmak için birbirleriyle yarışacaklar. Nihayet onların (Abbasilerin[5]) helak olmaları, bu ikisinin eliyle gerçekleşecektir...

 

ME İmam Bakır şöyle buyurmuştur:

Abbasilerin [5] helak olmaları, Horasani’nin ve Süfyani’nin vasıtasıyla gerçekleşecektir. O doğudan ve öteki de batıdan gelecektir. Bu ikisi, onlardan hiçbirini sağ bırakmayacaklar. 

 

Dipnotlar

[4] Bugünkü Bağdat şehri

[5] Abbasiler Irak olarak bugünkü Irak'ı anlamak doğru olacaktır 

İran ve Yemen'den Gelen Kuvvetlerin Suriyeli ile Mücadeleye Girişmesi

ME Müminlerin Emiri Ali, şöyle buyurmuştur:

Süfyani’nin ordusu, Kufe’de, katliamlar ve yağmalamalar yapmaktayken aniden Yemeni’nin ve Horasani’nin binekli askerleri, iki at gibi, birbirleriyle yarışmaya başlayacaklar...

ME Müminlerin Emiri Ali, yine şöyle buyurmuştur:

Süfyani’nin ordusu, Kufe’de, katliamlar ve yağmalamalarla uğraşırken; Horasan tarafından konak yerlerini süratli bir şekilde geçen bayraklar gelecektir.

ME. Müminlerin Emiri Ali şöyle buyurmuştur:

Yemeni ve Horasani, iki yarış atı gibi birbirleriyle yarışacaklar. Nihayet Kufe'de, Süfyani'nin orduna saldırıp galip gelecekler.

Savaşın İran İçlerine Uzanması ve Tüm Bölgenin Savaş Alanı Haline Gelmesi

SU Keza (N.b. Hammad) Hz. Ali’den tahric etti, O şöyle dedi:

Süfyani’nin kuvveti Küfe’ye girdiğinde, O Horasan ehlini aramak için ordu gönderir.

Horasan ehli ise Mehdi’yi arar ve Haşimi gençle birlikte başlarında Şuayb b. Salih Temimi’nin bulunduğu siyah bayraklarla birleşirler.

Bu ordu Estahir [3]kapısında Süfyani ile karşılaşır. Büyük bir savaş olur

Neticede siyah bayraklılar galip gelir. Süfyani kuvvetleri kaçar.

İşte o zaman insanlar Mehdi’yi temenni ederler ve ararlar.

SU. (Naim b. Hammad) Demure bin Habib ve onun hocalarından tahric etti. Dediler ki:

Süyfani ordusunu, Horasan ve Fars toprağından doğu’nun bütün insanlarına karşı gönderir. Doğu halkı ile defalarca savaşır.

Bu savaşlar devam ederken, doğunun en uç noktasında Beni Haşim’den birisine biat edilir. Beni Haşim’den olan bu genç Horasan ehli ile beraber çıkar.

...

Bunların karşısına dağlar çıksa ezilir.

Süfyani’nin ordusu ile savaşırlar, ancak Süfyani galip gelir.

Haşimi genç kaçar. Şuayb b. Salih de saklanarak Kudüs’e gelir ve Hz. Mehdi Şam’a ulaştığında onun için Kudüs’de bir ev hazırlar.

SU. Ebu Cafer rivayet etti. Dedi ki:

Süfyani, Kufe ve Bağdat’a girdikten sonra ordularını etrafa gönderir, Horasan toprağındaki Maveraün nehir’den başında Emevi soyundan birisinin bulunduğu bir fırka Süfyani’nin ordusuna katılır.

 

Onlar için Tunus’ta bir vak’a da Şırnakta görüldükten sonra, sağ avucunda bir ben bulunan Haşimi bir gencin komuta ettiği, siyah bayraklı bir ordu çıkar. Ve Allah bu ordunun işlerini ve yolunu kolaylaştırır.

 

Sonra Horasan sınırında onların lehine bir vak’a olur. Bu Haşimi kara yolu ile ilerler ve Şuayb b. Salih Temimi’nin komutasındaki bir başka ordu ile birleşerek, Estahir [3] kapısındaki savaştan sonra Mehdi ile buluşurlar. Bu savaşlar atların ayaklarını kanlar içinde bırakacak şiddette olur.

Yine Allah Teala, başında Beni Adiy’den bir adamın bulunduğu ve Sicistan’dan gelen bir orduya da yardım edecektir.

 

Rey [4] vak’asından sonra Medayin'de de [5] büyük bir vak’a olur.

 

Kerkük’de de kurtulabilenin onu anlatacağı bir vak’a görülür ve sonra büyük bir katliam meydana gelir.

 

Nuseybin arzında da bir vak’a olacak ve Ahvaz’da [6] kendilerine “Usub” denilen hepsi de Kufe ve Basra’lı bir topluluk çıkıp Kufe’li esirleri kurtaracaklardır.

Dipnotlar

[1]Abr, Nişabur şehrinin (İran’da bulunan bir şehrin) adı eski adıdır. Deylem ise Kazvin İran’ın şehirlerinden bir şehrin adı kentinin kuzey bölümdür. Asl, ise Gilan’ın dağlarının hazar denizi ile Kazvin’in yer aldığı kısımlarının adıdır.

[2]Hindistan’ın Gazne’ye yakın topraklarında bulunan bir şehirdir.

[3]Estahir kapısı İran sınırları içerisinde olup Irak sınırına yaklaşık 300 km uzaklıktadır. 

[4]İran'da Tahran Eyaleti içinde 

[5]Bağdat'ın 30 km güneydoğusunda

[6]İran'da Huzistan eyaletinin başkenti 

 

bottom of page