top of page

Ortadoğu'nun Karışması

Siyasi Kargaşa

İM "Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

...Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir mekan bulamayacaktır.

Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır.

İslam ümmeti orada belalara karşı bozkırlarda savaşacaklar. Hiçbir kimse, onların haline acıyıp; vah! vah! bile demeyecek.

Onlar belayı bir taraftan defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır."

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 s. 38-39 El Muttaki)

 

SU. Naim, Ammar b. Yasir’den tahric etti, O şöyle dedi: (Mehdi’nin alameti)

Türk size hücum ettiği zaman,

malı toplayan halifeniz öldüğü zaman,

o halifeden sonra,  iki yıl içinde de azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman,

Şam’ın batısında batma olduğu zaman,

Şam’dan üç kişi çıktığı zaman,

Batı insanları da Mısır’a çıktığı zaman,

bunlar Süyfani’nin alametleri olacaktır.


Suriye

İM Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir.

Gökten çağırıcı bir melek "Hz. Mehdi (as) emirinizdir. Hz. Mehdi (as) Halifenizdir (manevi liderinizdir)." demedikçe de fitneler bitmez.

(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi... s. 63)

 

GH-Naim b. Hammad ve Hakim Sahih diyerek, Hz. Ali İbni Ebi Talib (r.a.)’dan tahric ettiler, Buyurdu ki:

...Siz, zalimleri hariç Şam ehli hakkında fena söz söylemeyin. Zira onların arasında ebdallar vardır. Allah Teala, onları darmadağın edecek olan şiddetli bir yağmuru semadan boşaltacak, öyle ki savaşsalar tilkiler bile onlara galip gelecektir…

İlk Siyah Bayraklıların Çıkışı

SS Hazreti Ali(ra)’ye dayandırılan hadiste şöyle denilmektedir:

“Siyah bayrakları gördüğünüzde yerinizden kıpırdamayın. Ellerinizi ve ayaklarınızı hareket ettirmeyin (harekete geçmeyin).

Sonra kendilerine ehemmiyet verilmeyen zayıf bir topluluk zuhur eder. Kalpleri demir parçaları gibidir. Onlar devlet sahipleridir (hum ashabu’d devle).

Ne söz ne de ahit tanırlar. Hakka çağırırlar ama kendileri hak ehli değildir. İsimleri künyedir. Nispetleri ise köy ve şehirlerdir. Saçları kadın saçı gibi uzatılmış ve salınmıştır.

Aralarında ihtilaf çıkıncaya kadar bakidirler. Sonra Allah hakkı dilediğine verir…

Hafız Nuaym Bin Hammad

Şam'da Mücadele Eden Üç Farklı Grup

GH Naim, Ammar b. Yasir’den tahric etti, O şöyle dedi:

… Şam’dan üç kişi çıktığı zaman, … bunlar Süfyani’nin alametleri olacaktır.

GH Emirül Mü’minin Hz. Ali bin Ebi Talib (r.a.)’dan, buyurdu ki:

Biri Batıda,

biri Cezire’de [1],

birisi de Şam’da olmak üzere üç grup bayrak dikilir.

Fitne bunların arasında bir yıl devam ettikten sonra, Süfyani’nin çıkışı ve yaptığı zulüm ve fücuru anılır…

ME İmam Bakır şöyle buyurmuştur:

Şam, batı tarafında harap olacak olan ilk yerdir.

Orada Esheb[2], Ebka[3] ve Süfyani olmak üzere üç bayrak ihtilaf edecektir.

ME Sedir, İmam Sadık’a şöyle sordu:

  • Süfyani’den önce bir şey olacak mı?

  • Şöyle buyurdu: Evet

Sonra eliyle Şam tarafını işaret ederek şöyle buyurdu:

  • Hasani, Emevi ve Kaysi[2]  olmak üzere üç tane bayrak olacaktır. Sonra Süfyani, onların üzerine ortaya çıkacaktır...

Dipnotlar

[1] CEZİRE:İslam coğrafyacıları tarafından Yukarı Mezopotamya’ya verilen ad... Bugün bölgenin kuzey yarısı Türkiye, güney yarısı ise Suriye ve Irak topraklarında bulunmaktadır... Diyârımudar kısmında Urfa, Harran, Rakka (Suriye)... Diyârırebîa kısmında Musul, Sincar (Irak)... gibi önemli merkezler yer alır.  (http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin.php?idno=d070509)

[2] Batılı demektir


 

 

bottom of page