top of page

Zafer Günleri

Suriyelinin Arabistan Cephesi

Medine'ye Gönderilen Ordu

SU. Süfyani bir ordu göndererek Medine’de Beni Haşim’den kim varsa öldürmesini ister. Beni Haşim’den ele geçirilenler öldürülür ve geriye kalanlar dağlara kaçarak Mehdi, Mekke’de çıkana kadar saklanırlar. Mehdi zuhur ettiği zaman, Medine’den kaçan bu insanlar, Mekke’de Onun etrafında toplanırlar.

 

SU. Keza (N.b. Hammad) Hz. Ali’den tahric etti, Dedi ki:

Medine’ye gönderilen bir ordu, Beni Haşim’den kadın ve erkekleri öldürür. Hz. Muhammed (s.a.v.) ehlinden bir kısmını da esir alır. O zaman Mehdi ve Mebis Medine’den Mekke’ye kaçarlar. Süfyani ise onları yakalamak için bir ordu gönderir. Ancak onlar Mescid-ül Harama varmış olurlar.

 

SU. Keza (N.b. Hammad) Yusuf b. Zikarabat’dan tahric etti, Dedi ki:

Şam’da bir halife olur Medine’lilerle savaşır.

Medine ehli, kendilerine karşı bir ordunun gelmekte olduğu haberini alınca içlerinden yedi kişi Mekke’ye giderler ve saklanırlar.

Medine reisi, Mekke reisine bu yedi kişinin kendisine ulaştığında öldürülmesini ister.

Bu durum Mekke Reisinin ağırına gider ve bir gece kendisine sığınan bu yedi kişiye, önce “serbestsiniz, emniyetle gidiniz” der, onlar çıkarlar, ancak sonra ikisini geri çağırarak birini öldürür. Diğeri kaçarak arkadaşlarına yetişir ve hep beraber Taif’e giderek dağlarda barınırlar.

İnsanlar onlarla irtibat kurar. Mekkelilerle savaşırlar fakat esir düşerek Mekke’ye geri getirirler. Bu yedi kişinin başkanı öldürülür ve geride kalanlar Beyda’da ordunun batma olayına kadar Mekke’de kalırlar.

 

Mekke'ye Hz.Mehdi'yi Ele Geçirmek İçin Gönderilen Ordunun Yere Batması

SU. Şu beyte karşı bir ordu gönderilir, ancak Beyda’ya girdiğinde bu ordunun önce ortası yere batar. Baştakiler sondakilere bağırırken hepsi birden batar. Onlardan birkaç haberci dışında kimse sağ kalmaz.

Ahmed, Müslim, Nesei, İbni Mace

 

SU. Kabe’ye saldırmak için gönderilen bir ordu, Beyda’da yere batar. Kıyamet gününde ise herkes niyetine göre dirilir.

Buhari, İbni Mace

 

SU. Ümmetimden bir grup,Mekke’deki bir adama karşı gönderilir. Ancak, Beyda’da yere batarlar. Onların battığı yer aynı, ancak niyetleri ayrıdır.

Tabarani

SU. Mehdi Beyt’e iltica ettiğinde, üzerine her taraftan ordular gönderilir. Ancak bunlar Beyda’da batarlar. Peygamber’e (sav) “istemeyerek gidenlerin durumunun ne olacağı” sorulduğunda, buyurdu ki: “kıyamet günü herkes niyetine göre dirilecektir.”

Ahmed, Müslim

SU. Naim b. Hammad, İbni Abbas’dan tahric etti, O dedi ki:

Medine reisi, Mekke’deki Haşimilere bir ordu gönderir, ancak Haşimiler bu orduyu hezimete uğratır. Bunun üzerine Şam’ın o günkü sahibi olan Süfyani, içinde altı yüz yabancı olan yeni bir orduyu tekrar Haşimi’lerin üzerine gönderir. Aydınlık bir gecede bu ordu çöle giderken, bir çoban fark ederek “Vay Mekke’nin başına gelene” şeklinde söylenirken, ordunun birden gözünün önünden kaybolduğunu görünce “Sübhanallah kısa zamanda nasıl da yok oldular” diyerek onların battığı yere gelip ve yarısı yerde, yarısı yerin dışında kalmış bir yorganı yakalayarak, çıkarmaya çalışır. Lakin çıkaramaz ve o zaman ordunun toprağa battığını anlar. Mekke reisine bunu müjdelemek için gider ve bunu duyan Mekke reisi “Elhamdülillah, bize kendisinden haber verilen alamet işte buydu” der.

 

SU. ...Süfyani’nin Medine’ye gönderdiği ordu, üç günlük bir işgalden sonra Mekke’ye yönelir, ancak Beyda’ya geldiğinde Allah(c.c) :”Ey Cebrail onları cezalandır!” emri ile Cebrail’i gönderir. Cebrail (as), bir ayağını yere vurarak bu orduyu toprağa gömer. Sadece Süfyani’ye haber getirecek iki kişi sağ kalır.

Bu iki kişi Süfyani’ye gelip durumu anlattığında, O herhangi bir korku duymaz.

Bu sırada Kureyş soyundan bir grup insan Konstantiniyye’ye (Roma) kaçar. Ancak Süfyani Rum büyüğüne haber göndererek bunları geri istetir. Bu kişiler ona iade edilir. Süfyani de Şam kapısında onların boynunu vurdurur.

O gün o kadar çirkin olaylar olur ki, Şam kapısında gezdirilen bir kadın mihrada Süfyani’nin dizlerine oturtulur. Bunu gören Müslümanlardan birisi: “Yazıklar olsun size! İman’dan sonra küfre mi düştünüz? Bu helal değildir!” der. Ancak Süfyani tarafından boynu vurdurulur. Bu olayı yayan herkesin de boynu vurulur.

İşte o zaman semadan şu ses duyulur: “Ey iman edenler! Allah (c.c) size münafık ve zalimlere uymayı men etmiştir ve Mekke’de bulunan, yeryüzündeki insanların en hayırlısı, ismi Ahmed, babasının adı Abdullah olan Mehdi’yi reisiniz kılmıştır. Ona uyunuz ve emrini dinleyiniz!”

Bu sırada İmran bin Hüseyin, “Mehdi’nin nasıl bilineceğini” sordu. Resulullah (sav) şu cevabı verdi: O benim evladımdandır. Tavrı beni İsrail ricali gibidir. Üstünde pamuktan iki cübbe vardır. Sağ yanağında siyah bir ben vardır. Yüzü parlayan bir yıldız gibi nurludur. Kırk yaşındadır...

 

 

Dipnotlar

[1] Beyda, Medine ile Mekke arasında bir mevki.

 

 

bottom of page