top of page

Dinin Durum

İşaretler

Dinin Terkedilmesi, Allah (c.c)'ın Açıkça İnkâr Edilmesi

RE.448/7 Kıyamet alâmetidir, ...cihadın kalkması, dünyanın dini ihlâl etmesi.

Hz. Ebû Hüreyre RA

SU. Keza (N. b. Hammad), Ebu Hureyre’den tahric etti, Dedi ki:

Açıkça Allah Teala inkar edilmedikçe Mehdi’ye biat edilmez.

 

Alimlerin Azalması, Kur'an ile Amel Edilmememesi

RE 258/7. Altı hal var ki, onlar vaki olduğunda ölümü temenni edebilirsiniz: ..., Kur'an-ı Kerim'i eğlence yapanların çoğalması ve onun musiki yerine dinlenmesi. Öyle ki, adamı mihraba, nağme dinlemek için geçirirler. Halbuki o adamın fıkıhtan haberi bile yoktur. İşte bu durumlarda ölümü istemekte haklı olursunuz.

Hz. Abin el Gefani RA

 

Ümmetime yakında bir zaman gelir ki, Kur’an okuyucu çok, fakihler(din ve şeriat alimleri) az olur.

İlim kabz olunur.

Kargaşa çoğalır.

Ondan sonra bir zaman gelir ki,ümmetimden bir takım adamlar Kur’an okurlar ama bu, gırtlaklarından (aşağı) geçmez.

Bundan sonra yine bir zaman gelir ki,müşrik mü’minle aynı konuda söylediğinin mislinde mücadele eder (yani mü’minin söyleyeceği şeyin benzerini söyleyerek mücadele eder.)

Taberani,Hakim

 

İnsanların üzerine bir zaman gelecek ki, Kur’an’ın sadece yazısı ve müslümanlığın da sadece ismi kalacak.

Onlar müslüman ismi alırlar. Halbuki kendileri müslümanlıktan insanların en uzağıdırlar.

Camileri süslü olur. Hidayet bakımından ise viran olur.

O zamanın alimleri gök kubbe altındaki alimlerin en şerlileri olup, fitne onlardan başlar ve yine onlara döner.

Hakim,Deylemi

 

RE 302/12. Benden sonra, yakında, ümmetimden bir taife zuhur eder ki, Kur'an okurlar ama boğazlarını geçmez. Dinden de okun yaydan çıktığı gibi çıkarlar ve avdet de etmezler.

Onlar halkın ve mahlûkàtın en şerlisidir.

Alâmetleri de yüzünü, gözünü tıraş etmeleridir.

Hz. Ebû Zer RA

 

Ümmetimin sonunda bir takım kavimler olur ki, camilerini süslerler, kalplerini ise viran ederler.

Onlardan birisi dinine vermediği ehemmiyetten fazlasını elbisesine verir.

Bunlar, dünyaları selamet oldu mu,ahiret işini kaale almaz.

Hakim

Namaz İbadetinin Terk Edilmesi

GA Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Kıyamet alametlerinden biri, namazın terk edilmesidir... İşte o zaman ya Selman! Dinsizliğin en fenası ve günahların en kötüsü meydana gelecektir. İnsanlar namazı terk edecekler ve şehvetlerine tabi olacaklardır. Eğer siz onlara erişirseniz, namazlarınızı vaktinde kılınız."

(Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar; Beklenen Mehdi)

 

GA İnsanlar öyle bir zamanla karşı karşıya kalacaklar ki, namaz terk edilecek, yapılar uzanacak, yemin ve lanetleşmeler çok olacak, rüşvet ve zina alabildiğine yayılacak, ahiret dünyaya değişilecek....

(Kıyamet Alametleri, s. 157)


 

bottom of page