top of page

Son Günler

Dinin Tamamen Yokolması

Güneşin Batıdan Doğmasından Sonraki Hayat

SU. İnsanlar güneşin batıdan doğmasından sonra 120 yıl daha dünyada kalırlar.

 

RE.478/4. Kıyamet kopmaz, tâ ki ondan önce, daha yüz sene evvelinden yeryüzünde Allah'a ibadet kalmaz.

Hz. Bureyde RA

 

El Fiten ve'l Melahim.İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

“İki yaşlı birbiriyle karşılaşmadıkça kıyamet kopmaz.

Biri diğerine: "Ne zaman doğdun?‟ der,

diğeri de: "Güneş batıdan doğduğu gün‟ diye cevap verir.”

el-Hâris ve Askalani rivayet etti.

Kur'an'ın Silinmesi ve Kalkması

RE.476/7. Kıyamet ancak, yer yüzünde "Allah, Allah" diyen kalmadığı zaman kopar.

Hz. Enes RA


SU. İsa bin Meryem ve mümünler, Yecüc-Mecüc’den sonra senelerce kalırlar.

Sonra gürültülü toz-duman gibi bir şey görülür ve bir de bir rüzgar ki, Allah onu müminlerin canını almak için göndermiştir. İşte onlar, müminlerden canı alınacak son gruptur.

İnsanlar bundan sonra 100 yıl daha dünyada kalırlar. Ne din, ne sünnet tanırlar. Yabani hayvanlar gibi birbirleriyle buluşurlar. Kıyamet de onların üzerine kopar.

 

ÖÖT. ... Onlar bu haldeyken, Allah (c.c) onların koltuklarının altına hoş bir rüzgar estirir ve böylece her müslümanın ruhunu alır.

İnsanların şerlileri hayatta kalır. Onlar da eşekler gibi birbirine karışır.

Kıyamet de onların üzerine kopar.

Ahmed bin Hanbel

 

El Fiten ve'l Melahim.Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

“Allah, Yemen den kırmızımsı bir rüzgar gönderip onunla Allah'a ve âhiret gününe iman eden herkesin canını almadıkça kıyamet kopmaz. O rüzgarın etkisiyle ölenlerin az oluşundan diğer insanlar buna pek aldırmazlar ve “Filan oğullarından filan ihtiyar öldü. Filan oğullarından filan ihtiyar kadın öldü” derler. Sonra Allah Teâlâ geceleyin kitabını göğe kaldırır.Ondan hiçbir âyet yeryüzünde kalmaz...”

Ebû Ya'lâ, İbn Hacer, İbn Hibban ve İbn Ebi Şeybe rivayet etti.

İbn Hibban ki bu hadisi Sahih‟inde rivayet etti.

 

SU. ... Daha sonra ise, dağda bir mağaraya saklansanız dahi size ulaşacak olan soğuk bir rüzgar, Şam tarafından gelir ve kalbinde zerre miktarı iman olan bir kimse bırakmaz, ruhunu alır.

Hatta bir kimse bir dağın içine saklansa bile o rüzgar oraya girer ve onun ruhunu da alır.

Geride şerli insanlar kalır ve şeytan onlara putlara tapmaları için emir verir de onlar da o emri yerine getirirler.

Müslim, Hakim

 

ÖÖT. İslamiyet, eskiyen elbisenin nakışlarının silinmesi gibi silinip yok olacaktır. Öyle ki, oruç nedir, namaz nedir, sadaka nedir bilinmeyecek.

Onur ve üstünlük sahibi olan Allah’ın kitabı bir gecede yok olup gidecek. Ondan bir ayet dahi geride kalmayacak.

Geride insanlardan bazı ihtiyar ve acuzeler kalacak ve onlar şöyle diyecekler: “Babalarımızı, şu lailahe illallah kelimesini söylediklerini gördük. Biz de söylüyoruz.”

İbni Mace

Aynı hadisle ilgili başka kaynaklarda şu ekleme vardır:

Yaşlı adam der ki: “Ben, Lailahe illallah diyen bazı kimselerin zamanına ulaştım.”

Sonra iş daha da büyür, durum(un vehameti) daha da artar. Öyle ki, yeryüzünde Allah adı tamamen unutulur, anılmaz ve tanınmaz olur.

İşte onlar insanların en şerlileridir ve kıyamet de onların üzerine kopar.” 

 

KA ibni Mace Huzeyfe b. Yemânî’den nakl ediyor:

İslâm o hale gelecek ki, oruç, namaz, zekât ve kurban nedir bilinmeyecek!

İnsanlardan ancak yaşlı adamlarla ihtiyar nineler kalacak...

Biz babalarımızı bu kelime üzere idrak ettik...

Onun için durmadan bunu diyoruz (buna devam ediyoruz).

 

Bir adam Huzeyfe (R.A.)'ya sordu: «Pekâlâ bu kelime onlara ne fayda sağlayacak ki?»

Huzeyfe (R.A.) bu soruyu cevablandırmaktan imtina etti...

Adam aynı soru, ikinci ve üçüncü defa sorunca şu cevabı verdi:

«O kelime, onlar ateşten kurtaracaktır!»

Kabe'nin Yıkılması

RE.477/9. Rükn ve Kur'an-ı Kerim kaldırılmadan kıyamet kopmaz.

Hz. İbn-i Ömer RA

 

Nablusi. İmam Ahmed, Said b. Sem’an’dan şöyle rivayet etmektedir. “Ben Ebu Hureyre’nin Ebu Katâde’ye Rasulullah (sav)’den şöyle dediğini duydum:

“Haceru’l-Esved ile Makam-ı İbrahim arasında bir adama bey’at edilir. Kâbe’nin değerini ancak oranın halkı kaldırır. Eğer bu olursa artık arapların yok olması sorulmaz. Sonra Habeşliler gelir, Kâbe’yi yıkarlar ve o artık daha tekrar yapılmaz. Kâbe’yi yıkarlar onun içindeki hazineyi de çıkarırlar.”

Müsned, (15/35) Ahmed Şakir: “İsnadı sahih” demiştir.

 

Nablusi. Abdullah b. Ömer (ra) şöyle demiştir. “Ben Rasulullah (sav)’ı şöyle derken işittim:

“Kâbe’yi iki bacağı cılız olan Habeşli birisi yıkar. Örtüsünü çıkarır, taşlarını tek tek söker.”

Müsned, (12/14-15 Hadis No: 7053).

Ahmed Şakir: “İsnadı Sahih” demiştir.

 

Bu hadislerde geçen Kâbe’nin yıkılması ahir zamanda kıyamet kopmadan önce yeryüzünde artık “Allah, Allah” diyen hiç kimse kalmadığı bir zamanda olacaktır. Bu yüzden İmam Ahmed’in Said b. Sem’an’dan gelen rivayetinde şöyledir: “Yıkıldıktan sonra artık onu kimse yapmaz.”

 

Medinen'nin Terk Edilmesi

Nablusi. Ebu Hureyre(ra)’dan gelen hadiste Rasulullah(sav) şöyle buyurmaktadır: “Siz Medine’yi şu bulunduğu hayırlı haliyle bırakacaksınız da orada vahşi hayvan ve kuşlardan başka kimse kalmayacak. Medine’ye en son gelen koyunlarını bağırarak otlatan Müzeyne kabilesinden iki çoban olacak. Bunlarda Medine’yi bomboş, ıssız bir şekilde bulacaklar ve Seniyyetü’l Vedâ’ya vardıklarında yüzleri üstüne düşeceklerdir.”

Buharî, Fedail-i Medine (5/89,90-Fethu’l-Bâri)

 

İbn Kesir diyor ki; “Bu hadisten kasıt şudur: Medine, Deccal çıkana kadar bozulmadan sağlam olarak kalacak. Sonra İsa(as) zamanında da bozulmadan kalacak, öyle ki İsa(as) orada ölecek ve oraya defnedilecek. Daha sonra ise harab olacak”  (Kıyamet Alâmetleri-A. Nablusi)

 

Nablusi. Sonra, Cabir (ra)’ın şöyle dediğini söylüyor: “Ömer b. Hattab bana Rasulullah (sav)’den şöyle işittiğini haber verdi: “Medine’nin kenarında dolaşan birisi şöyle der: Zamanında burada bir çok müslüman oturuyordu”4 Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. 

Kıyamet Alâmetleri-A. Nablusi

 

Nablusi. İbn Hacer şöyle diyor: “Ömer b. Şebbe sahih bir senedle Avf b. Malik’ten şöyle rivayet etmiştir: “Rasulullah (sav) mescide girdi ve içine baktı. Sonra: “Vallahi, halkı burayı kırk sene bakımsız olarak vahşi hayvan ve kuşlara bırakacak” dedi” İbn Hacer sonra şöyle diyor: “Bu şimdiye kadar asla olmamıştır.”

 

Kıyamet Alâmetleri-A. Nablusi

 

bottom of page