top of page

Siyasi Kargaşa

Özel Bir Hadis

Ebu Hureyre (r.a.) vefat edeceğini hissettiği vakitte ilmi ketmetmiş (saklamış) olmaktan korkarak etrafındakilere şöyle dedi: 

“Resul-i Ekrem’ den (a.s.m) öğrendiğim Ahir zamanda vukua gelecek haberlerle alakalı haberleri size bildireyim mi?” Onlar: ‘Evet bize haber ver. Bunda bir beis yoktur. Allah seni hayırla mükâfatlandırsın’ dediler.

 

Bundan sonra Ebu Hureyre (r.a.) sözüne devam etti:
“Hicretten 1300 sene sonraki akidlerden birkaç akid say(1).
O vakit Rumların meliki(2) bütün dünya ile harb etmek ister. Allahu Teala da o adam için harbi irade eder.

 

Bunun üzerinden fazla bir zaman geçmez, iki akid sonra Cermen ismindeki bir beldeden(3), ismi kedi ismi olan bir adam musallat olur(4) ve bütün dünyaya malik olmak ister. Ve hem soğuk memleketlerde ve hem de sıcak memleketlerde (5) bütün dünya ile harb eder. Şiddetli harb ateşlerinin dolu olduğu senelerden sonra Allah’ ın gadabına uğrar. Neticede Rus’un sırrı(6) onu öldürürler.
 

Hicretten 1300 sene sonraki akidlerden beş veya altı veya yedi veya sekiz akid say. O vakit Mısır’ a “nasır” künyesinde bir adam hükmeder(7). Arablar onu “şücca’-ul Arab” (arabın cesuru) diye çağırırlar. Allah onu bir harbde sonra bir harbde daha yani iki harbde zelil eder(8). O Nasır mansur olmaz, ona yardım edilmez. Ve Allahu Teala ayların en sevgilisinde Mısır’a hakiki nusreti irade eder ki bu nusret tahakkuk edecektir(9). Bunun üzerine Beyt’ in Rabbi olan Allah, Mısır halkını ve Arab milletini, babası kendisinden daha enver olan esmer sada ile razı ederek onu, onlara reis eder(10). Fakat bu adam Mescid-i Aksa’ nın hırsızlarıyla (yahudilere) belde-i hazinde musalaha yapar(11).

 

Sonra Şam bölgesinden olan Irak’ da cebbar bir adam zuhur eder ki; o adam Süfyanilerden biridir ve onun bir gözünde hafif aksama vardır. O saddamdır(12). O, kendisine muarız olanlara karşı saddamdır(13). Bütün bütün dünya küçük Kut’ a (14), onun için toplanırlar ki saddam da buraya daha evvel aldatılarak girmiştir(15). Bu Süfyanide hiçbir hayır yoktur. İlla ki İslamiyete dönerse o zaman onda hayır olur. O hem hayır, hem de şerdir(16). Mehdi-yi Emin’e hain olana veyl olsun(17).

 

Hicretten 1400 sene sonraki akidlerden iki veya üç akid say(18). O vakit Mehdi Emin çıkar ve bütün dünya ile harb eder. Dalalete düşenler(19) ve Allah’ın gadabına uğramış olanlar(20) ve münafıklar(21), İsra ve Mi’raç beldesi olan Kudüs’ teki “Meciddun Dağları”nda onun için toplanırlar(22). Bütün dünyanın ve bütün hilelerin melikesi de Mehdi’ye karşı ki onun ismi zaniyedir(23). Bu melike o gün dünyayı dalalet ve küfre sevk eder. Yahudiler de o gün dünyaca en yüksek makamdadırlar. Bütün Kudüs’ e, mukaddes beldeye hâkimdirler. Bütün dünya denizden ve havadan(24) Mehdi’nin üzerine hücum eder. Ancak çok soğuk ve çok sıcak beldeler müstesna(25). Mehdi bakar ki bütün dünya çirkin hile ve planlarla aleyhinde ittifak ettiklerini görür. Fakat bilir ki Allah daha şiddetli mekr sahibidir ki, onların bütün hilelerini akim bırakır. Ve bütün kâinat onun mülküdür ve ona dönecektir ve merci yalnız odur. Ve bütün dünya aslı ve feriyle onun bir hilkat şeceresidir. İşte bu kudrete malik olan Cenab-ı Hak, Mehdi’ ye nusret için en şiddetli bir darbe ile onları vurur ve karayı, denizi ve semayı onlar üzerine yandırır. Ve Sema da onların üstüne şiddetli yağmurunu yağdırır. O gün bütün ehl-i arz küffara lanet eder. Allah da bütün küfrün zevalini irade eder(26).

 

Bu bilginin alındığı kitap: “ONLARIN SAVAŞI”

Yazar: Mustafa AYDIN, Kutup Yıldızı Yayınları, 2003
Hadisin kaynağı: Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdîyy-il Meliki Li Küll-id Dünya Biemrillah-il Malik, Kelde bin Zeyd

Bu hadis, Muhammed İsa Davud tarafından 1997 yılında Mısır’ da yayınlanan El Mehdiyyül Muntazır Alelebvab adlı eserde yer almış. Emin Muhammed Cemalüddin ise Hermeciddün adlı eserinin 20 ve 21’ inci sayfalarında bu hadisi şerifi nakletmiş. İstanbul’ daki kütüphanelerde yaptığımız araştırmada “Esme’l Mesalik...” adlı esere ulaşamadık ancak hadis alanındaki uzman isimler, Hicri 3. yy da yaşadığı belirtilen Kelde bin Zeyd’ e ait eserin literatüre girmemiş bir hadis mecmuası olabileceğini belirterek hemen reddetmenin de mümkün olmadığını belirttiler. 

 

DİPNOTLAR (Kitabın yazarına ait)

(1) Bir akid on senedir. Hadiste geçen ukud akd' in çoğulu yani cem' idir. Cem' in en azı üçtür. 1300 üzerine üç akid ilave edildiğinde 1330 eder ki hicri 1332 ve miladi 1914' te vuku' bulan I. Cihan Harbi' ne denk gelir.

(2) O gün için İngiltere.

(3) Cermen(germany) Almanya' dır. İsim hayret verici bir şekilde birebir zikredilmiştir. İki akid 20 senedir. I. Cihan Harbi' nin sonu olan 1918' den 20 sene sonra vuku' bulan II. Cihan Harbi' nin tam başlangıcını haber vermektedir.

(4) Adolf Hitler' den haber vermektedir.

(5) Yani İskandinavya ve Rusya' yı içine alan soğuk memleketler ve Afrika' da bütün dünya ile harbeder.

(6) Rus' un Sırrı, yani Rusların gizli örgütü.

(7) Hicri 1350' den 1380' e kadar olan tarihe karşılık gelir ki 1952' de Mısır' a hakim olan Cemal Abdunnasır' dan haber verir.

(8) 1956 ve 1967' deki Arap-İsrail savaşlarındaki Mısır mağlubiyetini haber verir.

(9) Ramazan ayında Mısır' ın İsrail üzerine galebesini haber verir.

(10) Enver Sedat ismiyle meşhur olan Muhammed bin Enver Sedat' tan haber verir.

(11) Aynen vuku' bulmuştur. Cemal Abdunnasır’ dan sonra Enver Sedat başa geçtiğinde 1973 tarihinde İsrail üzerine hücum etti. Ta İsrailin içine kadar girdi. Amerikadaki yahudiler ayaklandılar. Amerikan Dış İşleri Bakanı Henry Kissinger -ki kendisi yahudidir- devreye girerek Enver Sedat' ı anlaşmaya razı etti. Enver Sedat galib durumda olduğu halde, Ekim1978 ve Mart 1979' da yahudilerle "Camp David" anlaşmasını yaptı.

(12) Hadis-i Şerif, Irak lideri Saddam Hüseyin' i hem ismi, hem ceberutiyet yönü ve hem de sureti ile mucizevi bir şekilde haber veriyor.

(13) Saddam lügatta şiddetli vuran, tecavüzkâr demektir. Açık manasıyla Saddam Hüseyin' den haber vermekle beraber işari manasıyla, Süfyanilerin yani Ahirzamanda Mehdi' ye karşı savaş açacak ve onun davasını ortadan kaldırmaya çalışacak olan münafık liderlerin başı ve reisi olan hakiki Süfyanda da bu iki vasfın bulunduğuna işaret etmektedir. Yani Süfyanilerin başı olan adamın da bir gözünde aksaklık olup az gördüğüne ve onun da kendine muarız olanlara karşı tecavüzkar ve şiddetli olduğuna işaret eder.

(14) Yani “Kuveyt” te. Çünkü Kuveyt, Kut’ un ism-i tasğiri olup “Küçük Kut” anlamında, “kutcuk” demektir.

(15) Ocak-Şubat 1991’ de olan ve 40 gün süren Irak Harbi’ ni haber vermektedir ki, aynen vuku’ bulmuştur. Saddam Hüseyin Amerika ve İngiltere tarafından aldatılarak Kuveyt’e sokulmuş, daha sonra 37 devlet Irak’ ı vurmak için birleşmişlerdir.

(16) Yani onun kanunlarında hiçbir hayır yoktur. O hem hayırdır; çünkü kâfirlere karşı çıkmaktadır. Hem şerdir; çünkü Hak olan Kur’an hükümlerini icra etmeyip kendi hevasından uydurduğu din dışı kanunları tatbik etmektedir.

(17) Mehdi çıktığında, Saddam’ da hiçbir hayır kalmayacağı ve Mehdi’ ye karşı hain olacağını bildirmekle beraber, ahir zamanda geleceği ve kâfirlerin zulmü altında kalan müminleri kurtaracağı bildirilen Hz. Mehdi’ nin bu tarihlerde zuhur edeceğine de işaret eder. Nitekim hadisin devamı bunu göstermektedir.

(18) Hicri 1420 (=miladi 2000) ile 1430 tarihleri (=miladi 2009)demektir ki, içinde bulunduğumuz zamanı haber vermektedir. Hz. Mehdi’ nin bu tarihler arasında zuhur edeceğini müjdelemektedir.

(19) Hristiyanlar.

(20) Yahudiler

(21) Alem-i İslamın başındaki Süfyaniler olan cümle idareciler, has ekibi olan “çift dinli” münafık kişiler ve onların bu icraatına göz yuman ve fetva veren bir kısım ulema-is sû’...

(22) Hz. Mehdi’ ye karşı bütün dünyanın toplanıp vurmasından murad, onun temsil ettiği şahs-ı manevi olan şeriat-ı garra-i Muhammediyeyi müdafaa eden hakiki müminlerin cemaatinin vurulmasıdır. Bu tarihlerde Hz. Mehdi’ nin de bizzat bu nurani cemaatin başına geçeceğini haber veriyor. Meciddun ise Filistin’ de bir dağdır. Hadis, Meciddun (Armageddon) Dağlarında bütün kafirlerin Müslümanlar için toplanacağını bildirmekle işaret ediyor ki; bu harb yahudilerin Meciddun’ a hakim olabilmeleri için bizzat kendileri tarafından çıkarılan bir harbtir. Yani yahudiler Kudüs’ e hâkim olmakla, oradan bütün dünyaya hakim olacaklarına inanmaktadırlar. Bu sebeple, Filistin topraklarında devletlerini kurabilmek için bütün dünyayı harbe sokmakta ve kafirleri aynı anda Müslümanların üzerine hücum ettirmektedirler. Harbin ana sebepleri Meciddun Dağı’ndaki yahudiler olduğu için ve orada devletlerini kurup yayılmak ve dünyaya hakim olmak için bu harbleri çıkardıkları sebebiyle, bu harbe “Meciddun Harbi” denmektedir. Yani gerek Afganistan’ da gerekse Çeçenistan’ da olsun Alem-i İslam’ daki harbler Meciddun Harbi’ dir. Yoksa yalnızca Meciddun dağlarında olacak bir harb demek değildir. Bu harb, hadislerde olduğu gibi Tevrat ve İncilde dahi “Hermeciddun Harbi” yada “Armageddon Harbi” olarak geçmektedir. Bu arada Armageddon kelimesinden türeyen Megiddo’ nun (Meciddun) ise İsrail Hava Kuvvetlerinin en önemli üssünün adı olduğunu belirtelim!

(23) Hadiste Amerika’ nın şahsiyet-i maneviyesi “zaniye bir melike” olarak tasvir edilmiştir. Bunun sebebi ise Amerika, Arapça dilbilgisi yapısına göre, kelime olarak dişil-müennes olduğu gibi zaten kendisi de Hürriyet Anıtı denilen heykelleriyle kendilerini kadın suretiyle temsil etmişlerdir. Hem Amerika bütün dünyada hürriyet ve adalet namı altında fuhşiyatı, zulmü ve dalaleti terviç ederek hâkimiyetini bununla idame etmektedir. Bu manaya işareten “ismi, zaniyedir” denilmiştir. İncilde dahi Amerika, bu hadiste olduğu gibi zaniye ve fahişe ünvanıyla haber verilmektedir. Amerikayı sembolize eden “Özgürlük Heykeli” nin heykeltıraşı Frederic Bartholdi, önemli bir masondu. Heykeltıraş “dul kadının” yüzünü sembolize ederek heykele işlemiştir. Amerikayı simgeleyen heykelin aslında genel anlamda siyonizmin hakimiyetini sembolize etiğini söylemek mümkün. Zaten onlar da bunu “bizim de anlayabilmemiz için” böyle yapıyor olsa gerek! Miss Liberty yada Özgürlük Heykeli’ nin elinde, üzerinde Roma rakamları ile 4 Temmuz 1776 yazan tablet, “Hür Masonlar” ın hukuk kurallarını sembolize ediyor.( National Geographic, June, 1986, s.5) (konuyla ilgili En kapsamli belge Nuh Gönültaş’ ın “Dul Kadının Çocuğu: MASON” adlı kitabında bulunmaktadır. Karakutu Yay. 2002, shf:13)

(24) O sırada uçağın icat edilip Müslümanların başına bomba yağdıracağına işaret ediliyor

(25) Soğuk beldelerden murad İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkeleridir. Sıcak beldelerden murad ise Güney Afrika’dır. Haber verildiği gibi aynen vuku’ bulmuştur. Amerika ve İngiltere’ nin önderliğinde Birleşmiş Milletler Afganistanı vururken, bu beldedeki devletler bu harbe iştirak etmemişlerdir.

(26) Müslümanların zahiri kuvvet itibariyle kâfirlere nispeten zaif olacaklarını, fakat Kudret-i İlahiye harikulade hallerde onlara yardım edip, semavi ve arzi musibetlerle kâfirleri helak edeceğini ve Müslümanları galib edip İslamiyeti hâkim edeceğini haber vermektedir. İncil’ in Apokaliptik ayetlerinde de görülebileceği gibi ehl-i küfr tanımına giren dünyaya gökten ve yerden musibetler yağacağı bunların giderek şiddetleneceği belirtiliyor.

bottom of page